Y học phụ khoa

tiêm oxytocin, thuốc oxytocin, gonadotropin sán màng ở người.