Truyền dược phẩm

tiêm dược phẩm, truyền metronidazole, tiêm pantoprazole.