Viên nén dược phẩm

viên thuốc, dạng viên dạng viên, viên metronidazole.