Phun nhỏ

truyền máu, tiêm glucose, tiêm metronidazole.